Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

18.01.12.jpgСливна Олена Василівна

Асистент, заступник завідуючого кафедрою

Закінчила Дніпропетровський гірничий інститут зі спеціальності «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин». На кафедрі мінералогії викладає з 1993 року, раніше працювала співробітником Проблемної Науково-Дослідної Лабораторії гірничого інституту у відділі штучних алмазів.

Читає лекції з дисциплін: «Петрографія» (програма_Петрографія) «Літологія» (програма_Літологія), «Лабораторні методи дослідження мінералів і гірських порід» (програма_Лаб.мет.дослідження мін.гп)

Веде науково дослідну роботу з вивчення складу та будови кристалічних порід УКЩ та родовищ рудних і нерудних корисних копалин.

Область наукових інтересів: термобарогеохімія, геологія та мінералогія залізорудних формацій та родовищ золота.

             Фото0041.jpg                        Фото0069.jpg

P1360765.JPG


Список наукових праць

1. Сулима Е.В., Баранов П.Н., Жданов Е.Н. Типоморфизм включений в породообразующих минералах гранитоидов Западного Приазовья УЩ // Известия ВУЗов. - Геология и разведка. – 1991. - №7. – С. 53-58.

2. Баранов П.Н., Сулима Е.В. Природа и эволюция гранитизирующих флюидов в докембрийских образованиях Западного Приазовья Украинского щита / Эволюция докембрийской литосферы. Тез. Докл. – Ленинград, 1991. – С.154-155.

3. Баранов П.Н., СоболевВ.В., ХоменкоЮ.Т., Сулима Е.В. Включения питающих и минералообразующих сред в кристаллах кварца / / Термобарогеохимия геологических процессов. Тез. докл. к VIII совещ. по термобарогеохимии. – М.: МГП «Геоинформмарк». – 1992. – С.220-222.

4. Баранов П.Н., . Соболев В.В, Павлишин В.И., . СулимаЕ.В,Хоменко Ю.Т. Топология включений в кристаллах кварца/ / Минералогический сб. -1992 . - № 467, вып. 2. – С. 94-97.

5. Баранов П.Н., Сливная Е.В., Соболев В.В. , Козловский Л.М., уцевол М.Л. Использование включений питающих и минералообразующих сред в геологической практике // Тез. докл. IX Междунар. термобарогеохимич. конференции. – Александров, 1999. – С.54-58.

6. Сливная Е.В., Баранов П.Н., Козловский Л.М. Типизация гранитоидов Украинского щита. Проблемы и пути решения //Актуальные проблемы геологии, географии, экологии. Сб.научн.трудов.– Днепропетровск,1999. –Т.3. - С.163-167

7. Сливная Е.В. Расчленение гранитоидов зоны сочленения Среднеприднепровского и Приазовского районов Украинского щита / Науковий вісник НГАУ, 2000, №4. – С.44-46. http://www.rudana.in.ua/2000_4.htm

8. Особенности распределения минеральных включений в кварце грани- тизированных ультрабазитов Украинского щита / Сливная Е.В. , Поповченко С. Е. / Форум гірників - 2010: Геологія. Технології економічного і безпечного використання електроенергії. Екологічні проблеми техногенно навантажених регіонів: Матеріали міжнародної конференції, 21-23 жовтня 2010 р..-Дніпропетровськ: НГУ,2010 .- С. 27-33. http://lib.nmu.org.ua/catalog/site/view.html?doc_id=345608

Герб1.jpg

9. Сливная.Е. В. Типоморфные особенности пертитовых срастаний в полевых шпатах гранитных пегматитов Западного Приазовья (Украинский щит)/ Міжнародна науково-практична конференція «Форум гірників-2011». Дніпропетровськ, жовтень 2011.- С.27-34 

© 2006-2018 Інформація про сайт